16.10.2016

Práce ve sněmovně

Do Poslanecké sněmovny jsem byl poprvé zvolen v červnu 2006 za Jihomoravský kraj, který i nadále zastupuji. Svou regionální poslaneckou kancelář mám od počátku ve svém rodném městě Brně.

S ohledem na svou předchozí praxi advokáta jsem logicky po vstupu do sněmovny začal působit v Ústavně-právním výboru, kterým prochází nejen návrhy zákonů z dílny Ministerstva spravedlnosti, ale vše co souvisí se změnou Ústavy ČR a lidskými právy, veřejnou správou či bezpečností. Ve volebním období 2006–2010 jsem předsedal Stálé komisi pro kontrolu činnosti BIS, tedy naší civilní kontrarozvědky. V minulém volebním období jsem byl členem Výboru pro bezpečnost či společného Výboru pro obranu a bezpečnost, kde jsem reprezentoval sociální demokracii jako stínový ministr vnitra. Na začátku volebního období v roce 2010 jsem se stal na více než rok předsedou Mandátového a imunitního výboru, z jehož čela jsem odstoupil po zvolení předsedou Poslaneckého klubu ČSSD. Z tohoto předsednictví pak vyplývalo členství v Organizačním výboru sněmovny. Od roku 2013 jsem pak předsedou Ústavně-právního výboru. V průběhu období jsem se stal řadovým členem Hospodářského výboru.

Za deset let ve sněmovně, byť většinou v roli opozičního poslance, jsem se podílel na přípravě a prosazení řady zákonů. Jako první jsme otevřeli téma a předložili například zákon prokazování původu majetku, zrušení anonymních akcií, regulaci spotřebitelských úvěrů a úroků, zjednodušení podmínek pro konání místního referenda v obcích či zrušení regulačních poplatků ve zdravotnictví. Všechny tyto myšlenky a zákony se nakonec po opakovaných pokusech a někdy i letech podařilo prosadit. Významně jsem se také zasadil o to, aby na našem území nebyla zřízena žádná vojenská základna cizí armády, včetně radarové základny USA. Svými návrhy jsem přispěl k posílení přímé demokracie v naší zemi.

V průběhu minulého i současného volebního období jsem se stal předkladatelem řady zákonů. Všechny návrhy naleznete na stránkách poslanecké sněmovny, ty nedávné a aktuálně diskutované najdete pro zjednodušení níže. V příštích týdnech a měsících připojím další.

Jsem spokojen s tím, že se změnou zákona podařilo společně s dalšími poslanci prosadit zachování Úrazové nemocnice v Brně, které hrozil zánik.

Přímá demokracie a referenda

Ve volebním období 2010 až 2013 jsem byl spoluautorem a spolupředkladatelem ústavních zákonů o přímé volbě prezidenta a zákona o celostátním referendu. Zavedení přímé volby se podařilo. O celostátní referendum usiluji i nadále, tentokrát v roli sněmovního zpravodaje. Spolupodílel jsem se také na schválení zákona o krajském referendu. Politici by se neměli považovat za lepší a chytřejší než ti, kým jsou voleni. Proto po celou dobu prosazuji přímou demokracii na všech úrovních. Práce stále není dokončena. Přesto jsem pyšný na to, jak se nám společně podařilo přímou demokracii posílit. Přímou volbu prezidenta nepovažuji za prohru, ale naopak za úspěch naší demokracie.

Exekuce

Ve volebním období od roku 2013 jsem prosadil přísnější úpravu a regulaci exekucí, od zákazu prodeje „střechy nad hlavou“ pro malé dluhy, až po omezení okruhu movitých věcí, které není možné dlužníkovi zabavit. Inicioval jsem výrazné personální posílení soudní kontroly exekutorů v každém okrese.

Církevní restituce

Hned na začátku období jsem předložil novelu zákona o církevních restitucích, která měla zabránit zbrklému a nekontrolovanému vydávání majetku státu některým církvím. Tento návrh je však doposud blokován obstrukcemi ve sněmovně. Pod mým vedením přijala sněmovna revoluční změnu jednacího řádu, která výrazně přispívá ke kvalitě zákonů a zabránila přijímání „přílepků“ k zákonům.  Připojil jsem se k iniciativě směřující k zákazu chovu kožešinových zvířat. Předložil jsem zákon osvobozující od poplatku za odpad děti v dětských domovech a seniory v domovech pro seniory.

Trestní zákon

Dlouhodobě prosazuji snížení trestní odpovědnosti mladistvých na třináct let v případě nejzávažnějších násilných trestných činů. Současně navrhuji umožnit udělení výjimečného trestu pachatelům předem plánované vraždy, namísto současného maximálního trestu dvaceti let. Také navrhuji, aby tento druh vraždy byl nepromlčitelný. V době genetických testů schopných prokázat spojení oběti a vraha po desítkách let nedává současná dvacetiletá lhůta pro promlčení smysl.

Ochrana spotřebitelů

Dlouhodobě spolupracuji se Sdružením obrany spotřebitelů SOS. Společně jsme připravili řadu návrhů chránících spotřebitele a zákazníky, kteří jsou obvykle ve slabším postavení než prodejci. Navrhl a prosadil jsem změnu, která zabránila manipulacím a zneužívání zákona ze strany organizátorů předváděcích akcí. Úpravou občanského zákoníku jsme zrušili výjimku, která neumožňovala odstoupit bez udání důvodu a sankce od nákupu zboží zakoupeného mimo obchodní prostory v případech, kdy byl obchodník pozván do bydliště kupujícího. Této výjimky se hojně zneužívalo. Tato úprava byla obdobně přejata do současného NOZ.

V tomto období jsem prosadil úpravu, která zakazuje provozovatelům předváděcích akcí přijímat jakýmkoliv způsobem platby sedm dní po konání akce. Brání se tak případům, kdy zákazník chtěl reklamovat či vrátit zboží, nicméně obchodník tak pod různými záminkami odmítal učinit. Po změně zákona nehrozí, že by obchodník odmítal komunikovat nebo vrátit peníze, žádné totiž nesmí před uplynutím této lhůty obdržet. Tato úprava se ukázala jako velmi účinná a razantním způsobem se omezil počet problematických předváděcích akcí.

Bytová problematika

Nejsem specialistou na bytové či družstevní právo. Přesto jsme se pokusili na základě žádostí občanů a organizací napravit některé chyby vzniklé v souvislosti s přijetím NOZ, proti jehož schválení jsem ve sněmovně v minulosti důrazně protestoval. Navrhované úpravy jsou především technické, mají však zásadní význam pro fungování společenství vlastníků jednotek, družstev a snížení administrativní zátěže. Společně s Národní radou zdravotně postižených jsem připravil návrh, který má za cíl umožnit přechod nájmu u bytů zvláštního určení, které jsou využívány zdravotně postiženými.